Betekintés és felülvizsgálat

Betekintés és felülvizsgálat

Az alábbiakban megtekintheti a LanguageCert Vizsgaközpont szolgáltatásainak listáját, valamint letöltheti a hozzájuk kapcsolódó nyomtatványokat.

A nyomtatványokat kérjük, hogy postai úton és beszkennelve email-en is küldje el a részünkre. Újraértékelés esetén a befizetésről szóló igazolást kérjük az újraértékelési kérelemhez csatolni. A kérelmet csak az igazolással együtt tudjuk elfogadni.

 

9.1 Betekintés a vizsgadolgozatba

Amennyiben a vizsgázó szeretné megtekinteni a beszédértés, olvasáskészség és íráskészség vizsgarészek dolgozatát, vagy beszédkészség vizsgájának értékelését, azt az eredménylekérdezés online felületén jelzi a Vizsgaközpont felé. A Vizsgaközpont a törvényben meghatározott feltételek betartása mellett engedélyezi a betekintést a vizsgázók számára. A betekintés feltételei:

 • A betekintés helyszíne a Vizsgaközpont irodája: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 1. épület
 • A betekintés az eredményközléstől számított legfeljebb 15 napon belül lehetséges. A betekintés időpontjáról a Vizsgaközpontban kell érdeklődni.
 • A betekintés időtartama maximum 45 perc lehet.
 • A betekintés alatt kizárólag kézzel lehet jegyzetelni. A dolgozatról fénymásolat – kapacitás hiányában - nem készíthető. A dolgozatról fénykép nem készíthető.
 • A betekintés során a következő dokumentumokat tekintheti meg a vizsgázó: az olvasáskészség és íráskészség vizsgadolgozat és válaszlap, beszédértés vizsgadolgozat és válaszlap, a szóbeli vizsga értékelőlapja, megoldókulcs, értékelési útmutató.
 • A vizsgázó csak az általa írt részeket másolhatja le, magát a feladatot nem.
 • A betekintés alatt a dolgozatba nem lehet beleírni.
 • A betekintés során a vizsgázó a szóbeli nyelvvizsgájáról készült hangfelvételt egyszer meghallgathatja, saját szavait leírhatja. Amennyiben erre igényt tart a vizsgázó, azt előre kell írásban jeleznie a Vizsgaközpontnak legalább 3 nappal a betekintés időpontja előtt.
 • A betekintés során csak a vizsgázó valamint törvényes képviselője tekintheti meg a dolgozatot.
 • A betekintés során a Vizsgaközpont dolgozói nem adnak semmiféle magyarázatot az értékeléssel kapcsolatban.
 • A betekintés ingyenes.

A Vizsgaközpont fizetett szolgáltatás keretében konzultációs betekintést is szervez, mely során a vizsgázó részletes szóbeli magyarázatot kap vizsgájának értékeléséről. Konzultációs betekintéshez időpontot az eredményközléstől számított 15 napon belül írásban lehet kérvényezni a Vizsgaközpontnál.

 

9.2 Felülvizsgálat

A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 4.§ (3) értelmében: az eredmény közlésétől számított tizenöt napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a Vizsgaközpont a döntését módosítja. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított tizenöt napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntés ellen a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A panaszt a Hivatal bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 102-105. §-ai szerint. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a Vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátja.

A vizsgázó a felülvizsgálatot írásos kérvény benyújtásával kéri a Vizsgaközpont vezetőjétől. A felülvizsgálat díjmentes.

Amennyiben a Vizsgaközpont vezetője a kérelemben a vizsgázó kifogásait megalapozottnak tartja és a kérelemben foglaltakkal egyetért, a Vizsgaközpont a döntését módosítja és intézkedik az eredmény módosításáról.


9.3 Újraértékelés

A vizsgázó kérheti dolgozatának újraértékelését. Az újraértékelést az eredmény közlésétől számított tizenöt napon belül kell kérni. Az újraértékelés során az eredeti dolgozatot nem javító értékelő ismét kijavítja a dolgozatot. Az újraértékelés eredményéről a Vizsgaközpont írásban tájékoztatja a vizsgázót.

Az újraértékelés díjköteles, a díjat a kérvényezés során fizetik be. Amennyiben a dolgozat eredménye az újraértékelés során megváltozik, a befizetett díj visszafizetésre kerül. Az aktuális díjtételekről a www.languagecert.hu honlapon lehet tájékozódni.

9.4 Panaszok kezelése

A vizsgázóknak a vizsgák szervezésével és lefolytatásával kapcsolatos panaszait a következő szinteken orvosoljuk:

Vizsgahelyen

Vizsgahelyeink minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a vizsgázóknak ne legyen okuk a panaszra. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a vizsgázó nincs megelégedve a vizsga valamely körülményével. Ilyen esetekben a Vizsgahelyek a panaszt igyekeznek orvosolni saját hatáskörükben. Amennyiben erre nincs mód, a vizsgázók a Vizsgaközponthoz fordulhatnak segítségért.

A Vizsgahelyeknek kötelessége a Vizsgaközpontot, mint közvetlen felügyeletei szervet, megjelölni promóciós anyagain és a vizsgahelyszínen egyaránt.

Amennyiben a vizsgázónak bármilyen panasza, kifogása merülne fel a vizsgakörülményekkel illetve a vizsgaszervezéssel kapcsolatban, azt a helyszínen, közvetlenül a vizsga után veszi jegyzőkönyvbe. A Vizsgaközpont csak olyan panaszt vizsgál ki, amelyről a Vizsgahelyen jegyzőkönyv készült.

A Vizsgaközpontban Budapesten

Minden panaszt írásos formában kell benyújtani a Vizsgaközpont vezetőjének címezve. A Vizsgaközpont vezetőjének a panaszokat kivizsgálja az összes érintett (vizsgafelügyelők, vizsgatitkár, vizsgázók, beszédkészség vizsgánál kérdező vizsgáztató, stb.) bevonásával és a panaszost írásban értesíti az ügye kimeneteléről. Ha a vizsgázó panasza jogos, vizsgázónak a vizsgázás újbóli lehetősége biztosított, melyért fizetnie nem kell.

Minden panaszról és annak kivizsgálásáról jegyzőkönyv készül.